Stručni elektro i strojarski nadzor nad opremanjem tunela

previous arrow
next arrow
Slider

Stručni elektro i strojarski nadzor nad opremanjem tunela Sveti Rok i Mala Kapela

Inženjer strojarstva za elektro i strojarski nadzor nad opremanjem tunela Sveti Rok i Mala Kapela. Dovršetak i opremanje lijevih cijevi tunela Mala Kapela i Sveti Rok kako bi se osigurao puni profil autoceste za promet.

GI kao inženjer strojarstva za elektro i strojarski nadzor nad opremanjem tunela Sveti Rok i Mala Kapela. Osim radova opremanja potrebno je izgraditi COKP Sveti Rok Sjever, nadogradnju vatrogasnog objekta na jugu tunela Sveti Rok i napojni kabel KBDV 35 kV 110/35 kV GRAČAC – TS 35/20 kV Sveti Rok Sjever. Radovi na tunelima Mala Kapela i Sveti Rok uključuju ventilaciju, vatrodojavu i vatrozaštitu, hidrantsku mrežu, rasvjetu tunela, NN napajanje, rezervno napajanje, rasvjetu prilaza tunelu, optički kabel, TPS sistem, radiodifuziju tunela, sustav razglasa tunela i video nadzor prometa. Radovi obuhvaćaju i dogradnju COKP Sveti Rok na sjevernom platou tunela Sveti Rok izgradnjom dodatne zgrade kontrole prometa.

Rekonstrukcija i nadogradnja zgrade vatrogasne postrojbe na južnoj strani tunela Sveti Rok obuhvaća poboljšanje smještaja vatrogasaca, kao i izgradnju rezervne jedinice za kontrolu prometa. Kabel KBDV 35 kV Gračac – Tunel Sveti Rok Sjever u dužini od cca. 22 km će se izgraditi za potrebe povezivanja KBDV 35 kV 110/35 kV GRAČAC – TS 35/20 kV Sveti Rok. U sklopu izgradnje naponskog kabela postavit će se i optički kabel za optičku vezu između 110/35 kV trafostanice Gračac i trafostanice TS 35/20 tunel Sveti Rok Sjever.”

INFRASTRUKTURA

Stručni elektro i strojarski nadzor nad opremanjem tunela Sveti Rok i Mala Kapela

  • USLUGE

    Stručni nadzor

  • VELIČINA PROJEKTA

    Tunel Sveti Rok: 5.679m; Tunel Mala Kapela: 5.780m

  • VRIJEDNOST PROJEKTA53 mil.€
  • TRAJANJE PROJEKTA2008 – 2009
  • NARUČITELJHrvatske autoceste d.o.o.

     

  Tuškanova 41
  10000 Zagreb
  Croatia
    + 385 1 455 11 44
    + 385 1 455 10 12
    gin@gin.hr
  
TOP