Izgradnja osnovne škole i centra za autizam

Izgradnja osnovne škole i centra za autizam

previous arrow
next arrow
Slider

Situacija

Lokaciju čine tri odvojene parcele namijenjene različitim i odvojenim programima s mogućnošću preklapanja dijela prostora i sadržaja:

• Centar za autizam

• Osnovna škola

• Javni park

Pristup prostornom oblikovanju temelji se na stvaranju svake pojedinačne cjeline s prostorom integracije, povezivanja i preklapanja koja se određuje obzirom na etapnost gradnje i karakteristične modele korištenja pojedinačnih građevina.

* Sagledavanje cjeline je osnova za održivo upravljanje prostorom.

Holistički pristup (grč. holos sav, cio, načelo prema kojemu živo biće ili društvo predstavlja cjelinu, nesvodljivu na dijelove.)

Referenca: dr. sc. Biserka Petrović-Sočo, „ Ustanove za rani odgoj i obrazovanje“

Prostorni plan

Osnovna škola i centar za autizam smještene su na zasebnim parcelama. Kontaktni prostor između dviju građevina je jedinstveni urbanistički i krajobrazni prostor – trg, park i jezero, mjesto susreta i povezivanja. Obje odgojno-obrazovne institucije funkcioniraju odvojeno, razdvojenih prilaza i  funkcionalnih sklopova, ne ugrožavajući se međusobno, niti narušavajući faznost gradnje.

Vodena površina

Središnji prostor formiran je oko vodene površine – jezera (dubina sloja vode je 40cm) oblikovan  plohom od prirodnih materijala (šljunak, drveni platoi), zajednički je prostor učenika i posjetitelja, obaju institucija, namijenjen igri i učenju u prirodi, druženju i povezivanju s prirodom i društvom prema konceptu holizma; (voda je element mira).

Jezero je ujedno i rezervoar za sakupljanje kišnice i sastavni dio sustava recikliranja sanitarne vode.

Oko jezera je kontinuirano niski ogradni zid na visini klupe za sjedenje. Na sjevernom kraju jezera je paluba za ribolov i puštanje brodova igračaka.

Središnji prostor igre i druženja se nastavlja prema jugu na vanjske sportske terene osnovne škole i Centra za autizam, a na sjeveru se proteže na park.

OSNOVNA ŠKOLA

Osnovna škola se sastoji od funkcionalnog sklopa prostora namijenjenih nižim razredima i funkcionalnog sklopa viših razreda s sportskom dvoranom.

Osnovana škola sukladno kapacitetu od oko 490 djece  smještenih u 18 razreda sastoji se od:

Razredna nastava ( 1. – 4. Razreda) – krilo A i B

Predmetna nastava ( 5. – 8. Razreda – krilo C, D i E

Sklop nižih razreda nalazi se na sjevernom kraju građevine s posebnim pristupom na sjevernom pročelju. Pristup funkcionalnom sklopu viših razreda smješten je centralno na zapadnom pročelju. Sve učionice viših razreda nalaze se na jednoj razini, u  prizemlju, osim specifičnih učionica s laboratorijima za kemiju, fiziku i biologiju koje se nalaze na prvom katu.

Centar za autizam

Sklop Centra za autizam uključuje dvije cjeline:

• Predškolski i školski prostori

• Prostor za rehabilitaciju.

Prostori su međusobno funkcionalno odvojeni, a povezuju ih zajednički sadržaji – administrativne i gospodarske funkcije: (kuhinja, održavanje, sustav grijanja i dr.).

Pristup rehabilitacijskom centru je sa sjevera na razini prvog kata preko parka ili na razini prizemlja na zapadnom pročelju.

Predškolski prostor Centar za autizam smješten je u prizemlju, u sjevernom krilu s vlastitim ulazom na zapadnom pročelju.

Prostor Centra za autizam namijenjen školskoj djeci organiziran je oko centralne komunikacije duž istočnog pročelja na koje se okomito nastavljaju krila s učionicama.

Pristup školskoj cjelini centra za autizam je sa sjeverne strane stora s prostora središnjeg trga.

• Sklop dvorane za vježbanje je zasebna volumenska cjelina na istočnom pročelju s pristupom iz središnjeg ulaznog hala i mogućeg direktnog ulaza sa središnjeg trga za vanjske posjetitelje u posebnim prilikama.

Dvorene za vježbanje su otvorene prema jugu na vanjske sportske terene.

Opis oblikovanja

Oblikovanje  građevina proizlazi iz opisanog urbanističko-arhitektonskog koncepta, koji sažima poziciju građevina u kontekstu njihove interakcije na zajedničkom središnjem trgu i u odnosu prema funkcionalnoj organizaciji prostornih cjelina.

Tema oblikovanja  je linearno protezanje središnjeg komunikacijskog prostora, na koji se okomito naizmjenično nadovezuju paviljoni i atriji.

Oblikovanje se temelji na:

–        težnji da se svi prostori maksimalno smjeste na jednu razinu – prizemlje

–        jednostavnih komunikacijskih pravaca

–        zaštiti od buke

–        osvijetljenosti

–        prožimanju s vanjskim prostorom

Unutarnje uređenje

Unutarnji uređenje Centra za autizam i osnovne škole  prati zahtjeve projektantskog zadatka u broju i veličini pojedinih prostora u težnji učinkovitosti funkcije sklopa i unutar pojedinih cjelina.

Komunikacije

Organizacije prostora proizlazi iz strukturiranog odnosa pojedinih funkcionalnih  sklopova u smislu hijerarhije i povezivanja, jednostavnih pravaca komunikacije divergirane prostornosti, te preklapanja prostora komunikacije s multifunkcionalnom dvoranom i blagovaonicom, (osnovna škola) ili pretakanje komunikacije s prostorima dnevnog boravka i odmora (centar za rehabilitacije) ili povezivanje komunikacije halla s blagovaonicom (centar za autizam), odnosno svi prostori čije funkcija dozvoljava otvorenost i višeznačno i fleksibilno korištenje.

Jednostavna komunikacija – hodnici  projektirani u jednom dužinskom pravcu na koji se vežu komunikacije krila. Hodnici se sužavaju i šire obzirom na broj učionica i djece.

Jednostavna i pregledna komunikacija je osnova sigurnih evakuacijskih putova.

Buka

Zaštita od unutarnje buke je reducirana zaobljenim oblicima unutarnjih pregrada i postavom unutarnjih prostornih elemenata manje visine u centralnom komunikacijskom prostoru u svrhu akustičnih barijera. Promjene širine hodnika i postava krovnih otvora u ulaznom hallu smanjuju razinu zvučne buke u zajedničkim i komunikacijskim prostorima.

Osvijetljenost

Svjetlost je najvažniji psihološki i fiziološki čimbenik za prostor u kojem borave djeca s poremećajem iz autističnog spektra.

Prirodno osvjetljenje je regulirano unutarnjim pomičnim sjenilima, a zaštita od direktnog osunčanja i bliještanja su vanjski fiksni istaci i pomični brisoleji, te  ostakljenje satiniranim staklom koje daje difuzno svijetlo.

Zaštite od prejakog svijetla, izbjegavanje kontrasta svjetlo – tama ili naglašenih sjena  vrlo su važna u prostorima  rehabilitacije i terapije u Centru za autizam, kako bi se ispunili zahtjevi vezani na različita ponašanja djece.

Kombinacija visoke razine osvijetljenosti difuznog svijetla krovnih otvora i fleksibilnog sustava zaštite od osunčanja,  te regulacije osvijetljenosti prilagođava se  krivulji jačine svijetla tokom dana i u različitim vremenskim periodima.

Ovisno o načinu korištenja prostora i trenutnoj individualnoj potrebi  nastavnik ili terapeut kontrolira jačinu osvijetljenosti.

Izračun i projekt umjetne rasvjete nastavlja se na krivulju intenziteta prirodnog svijetla.

Sva umjetna rasvjeta projektirana je kao  LED i / ili volfram rasvjeta.

Boja

Boja eksterijera je bijela u kontrastu s bojom interijera koja je određena funkcijom, veličinom i visinom prostora, kao i položajem ili orijentacijom, odnosno vrstom rasvjete. Boja je određena  projektom grafičke obrade za svaku pojedinu cjelinu i ukupan sklop.

Boje su monokromatske ili pastelne, te u  korelaciji s tumačenjem boja u psihologiji od strane pedagoških stručnjaka i njihove interpretacije u prostoru.

Funkcija boje su:

• razlikovanje cjelina i važnih elemenata unutar sklopa;

• olakšanje komunikacije i snalaženja u prostoru;

Koncept energetske učinkovitosti 

 • Koncept energetske učinkovitosti se zasniva na načelu racionalne upotrebe energije i nulte stope emisije CO2, korištenja obnovljivih izvora energije, te smanjenja troškova održavanja i upotrebe građevine.
 • Energetski sustav temelji se na iskorištavanju topline tla korištenjem zračnih bunara
 • Potreba za hlađenje građevine je presudni faktor u izračunu potrebne energije za grijanje i hlađenje građevine, te dimenzioniranje sustava.
 • Sustav grijanja i hlađenja je osnovno podijeljen u dva odvojena i samostalna sustava koji se sastoje od zračne komore i uređaja za obradu zraka AHU. Sustavi su smješteni  u tehničkim prostorijama u prizemlju obiju zgrada  i na krovnoj površini razine prizemlja.
 • Odvojeni sustavi grijanja, hlađenja i ventilacije HVAC odgovaraju na različite potrebe funkcionalnih cjelina obzirom na njihovu namjenu i standarde obrade zraka, pružaju optimiziranje razvoda instalacija, fleksibilnost korištenja  i održavanja sustava.
 • Odgovarajući sustav, pravilno dimenzioniran i pozicioniran činiti će unutrašnji prostor  udobnim – svježi zrak odgovarajuće temperature.
 • Integrirani sustav grijanja, hlađenja i ventiliranja prostora s djelomičnom rekuperacijom zraka donosi projicirane visine uštede oko 75%-80% korištenja energije u periodu upotrebe građevine (50-60godina), te zaštitu okoliša i smanjenja zagađenja.

IDEJNA RJEŠENJA

Centar za autizam Oporovec

 • USLUGEProjektiranje
 • VELIČINA PROJEKTA13.000m2
 • VRIJEDNOST PROJEKTA100.000.000 HRK
 • TRAJANJE PROJEKTA2016 – 2017
 • NARUČITELJGrad Zagreb

     

  Tuškanova 41
  10000 Zagreb
  Croatia
    + 385 1 455 11 44
    + 385 1 455 10 12
    gin@gin.hr
  
TOP