CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM BILJANE DONJE

previous arrow
next arrow
Slider

 

Županijski centar za gospodarenje otpadom Biljane Donje (CGO Biljane Donje) smješten je sjeverno od grada Zadra i zauzima površinu od oko 46 hektara, na kojoj će se prikupljati otpad iz cijele Zadarske županije te dijela Ličko-senjske županije. Predviđeni životni  vijek centra je minimalno 30 godina.

Investinženjering d.o.o. na projektu pruža uslugu stručnog nadzora gradnje te FIDIC Inženjera u skladu s FIDIC Žutom knjigom, u fazi projektiranja i izvođenja radova na izgradnji CGO Biljane Donje.

Projekt centra predviđa izgradnju upravne zgrade, pristupnih i internih prometnica, reciklažnog dvorišta otvorenog tipa, prostora za recikliranje i obradu građevinskog otpada, dva odlagališta otpada, natkriveno skladište, transportni centar, prostora za obradu otpadnih voda i odlagališnog plina te postrojenje za mehaničko – biološku obradu otpada.

Ukupni kapacitet postrojenja za mehaničko-biološku obradu otpada predviđen je na oko 88.000 tona godišnje, a predviđeno je da se po završenoj obradi pojedini produkti obrade odlažu na odlagalištu, a pojedini dalje distribuiraju.

Procjenjuje se da će u svojoj terminalnoj fazi (po isteku radnog vijeka CGO) odlagalište neopasnog otpada imati zaprimljeno ukupno oko 2.100.000,00 m3 neopasnog otpada, dok će odlagalište inertnog otpada zaprimiti procijenjeno oko 630.000,00 m3 otpada. Po popunjavanju kapaciteta odlagališta, predviđeno je zatvarnje i ozelenjavanje površina odlagališta.

Centar predstavlja kvalitetnu alternativu postojećim odlagalištima, osobito obzirom da će se u istom provoditi mehaničko-biološka obrada primarno miješanog komunalnog otpada, dijela neopasnog proizvodnog otpada i prikupljenog biootpada, izdvajanje sekundarnih sirovina te obrada i odlaganje neiskorištenih komponenti građevinskog otpada.

Naziv Naručitelja:  Eko d.o.o.
Trajanje projekta: 2019. – 2022.
Kapacitet Centra: 180.000 tona godišnje na 46 hektara
Vrijednost projekta: 368,5 mil. kuna (bez PDV-a). Projekt je sufinanciran EU sredstvima iz europskog Kohezijskog fonda (OPKK 2014.-2020.) u iznosu od oko 70% ukupnog iznosa Ugovora, oko 20% osigurava Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a 10% financiraju jedinice lokalne samouprave kao vlasnici tvrtke EKO d.o.o.

TOP