Usluge stručnog vještačenja opravdanosti razloga

Usluge stručnog vještačenja opravdanosti razloga

26.10.2012.

Investinženjering d.o.o. je sa Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU) potpisao ugovor o obavljanju usluga stručnog vještačenja opravdanosti razloga za kašnjenje u izvođenju radova izvršenih temeljem Ugovora o radovima sklopljenog između SAFU kao Naručitelja i društva Strabag AG kao izvođača radova.

Ugovorena usluga uključuje uslugu uvlaštenog sudskog vještaka u vidu stručne analize i izrade pisanog nalaza i mišljenja o građevinskim radovima izvršenim temeljem Ugovora o radovima, u smislu utvrđivanja zbivanja i odgovornosti na gradilištu, na temelju uvida u tehničku dokumentaciju (projekti, građevinska knjiga, građevinski dnevnik, razni zapisnici i sl.), Ugovor o radovima te dokumentaciju vezanu uz postupak rješavanja spora „Time at Large“ pokrenutog od strane društva Strabag AG pred ugovornim tijelom za rješavanje sporova (DAB).

Rok za izvršenje usluge stručnog vještačenja, zaključno s izdavanjem pisanog nalaza i mišljenja sudskog vještaka od strane Investinženjering d.o.o. mora biti ne kasniji od polovine prosinca 2012. godine.

     

  Tuškanova 41
  10000 Zagreb
  Croatia
    + 385 1 455 11 44
    + 385 1 455 10 12
    gin@gin.hr
  
TOP