Raspisan natječaj za spomen–obilježje hrvatskim braniteljima

Raspisan natječaj za spomen–obilježje hrvatskim braniteljima

MINISTARSTVO BRANITELJA

raspisuje, a STUDIO A d.o.o. organizira i provodi

javni, opći, za realizaciju i anketni, u I. stupnju složenosti i anonimni

NATJEČAJ

za izradu idejnog likovnog i arhitektonsko–urbanističko–krajobraznog rješenja

spomen–obilježja hrvatskim braniteljima poginulim u VRO Bljesak u Okučanima

ev. br. nabave: 07/2016-JN; reg. broj natječaja: 33-16/OK-LAUK7NJN

I. OPĆI UVJETI

1.1. Investitor i raspisivač natječaja je: Ministarstvo branitelja, (u daljnjem tekstu: Raspisivač) Trg Nevenke Topalušić 1, 10000 Zagreb, OIB: 95131524528

Tel: 01/230 89 11, 01/230 88 33, 01/230 85 24, Fax: 01/230 88 94

Internetska adresa: www.branitelji.gov.hr

Adresa elektroničke pošte: natjecaj@branitelji.hr

Odgovorna osoba Raspisivača je: ministar Tomo Medved

U postupku natječaja, sukladno odredbi članka 13. stavka 8. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 90/2011, 83/2013, 143/2013 i 13/2014 ‐ Odluka Ustavnog suda RH ‐ u daljnjem tekstu Zakon o javnoj nabavi), Raspisivač izjavljuje da ne postoje gospodarski subjekti s kojima je u sukobu interesa u smislu članka 13. Zakona o javnoj nabavi.

1.2. Organizator i provoditelj natječaja je: Studio A, d.o.o. za usluge u arhitekturi, (u daljnjem tekstu: Provoditelj), Tuškanova 41, 10000 Zagreb, OIB: 75866788318

Tel: 01/455 11 44, Fax: 01/455 10 12

Internetska adresa: www.gin.hr

Adresa elektroničke pošte: studioa@gin.hr

Odgovorna osoba Provoditelja je: direktor Bogomir Hrnčić, ing.građ.ovl.arh.

1.3. Vrsta natječaja: Javni, opći, za realizaciju i anketni, u I. stupnju složenosti i anonimni natječaj za izradu idejnog likovnog i arhitektonsko‐urbanističko‐krajobraznog rješenja spomen‐obilježja hrvatskim braniteljima poginulim u vojno redarstvenoj operaciji Bljesak u Okučanima. Natječaj se provodi u skladu s glavom II. Zakona o javnoj nabavi, ostalim odredbama Zakona koje se primjenjuju na natječaj, te odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza (Narodne novine, broj 85/14) Hrvatske komore arhitekata i Udruženja hrvatskih arhitekata, ukoliko iste nisu u suprotnosti sa Zakonom te mu se dodjeljuje registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata.

1.4. Procijenjena vrijednost je: 256.230,00 kn neto, a temelji se na iznosu nagradnog fonda, isplata sudionicima, ostalim troškovima pripreme i provedbe natječaja, te procijenjenoj vrijednosti ugovora o javnim uslugama za izradu projektne dokumentacije koji se planira naknadno sklopiti na temelju pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave ili sukladno internom aktu naručitelja o postupcima nabave na koje se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi.

1.5. Svrha i cilj natječaja je: Dobiti najbolje primjenjivo za realizaciju i anketno idejno likovno i arhitektonsko-urbanističko-krajobrazno rješenje spomen‐obilježja hrvatskim braniteljima poginulim u VRO Bljesak u mjesnom parku u Okučanima. Željeni rok realizacije spomen‐obilježja je konac travnja 2017. godine, a prije obilježavanja obljetnice VRO Bljesak 2017. godine.

1.6. Pravo sudjelovanja imaju: Natjecatelji, jedna ili više stručnih fizičkih osoba koje su u svojstvu autora predale natječajni rad. Stručnost natjecatelja je zadovoljena kada je barem jedan od autora natječajnog rada ovlašteni arhitekt, ovlašteni arhitekt urbanist ili ovlašteni krajobrazni arhitekt i kada je barem jedan od autora umjetnik sa završenom likovnom akademijom, umjetnik s referentnom umjetničkom djelatnošću, umjetnik koji je realizirao najmanje tri skulpture, arhitekt sa završenim arhitektonskim fakultetom, student arhitekture, student dizajna ili student likovnih umjetnosti.

Kao natjecatelji ili ponuditelji ne mogu sudjelovati u izradi natječaja: zaposlenici Raspisivača, zaposlenici Provoditelja u slučaju da je provoditelj pravna ili fizička osoba – ured ovlaštenog arhitekta, voditelj natječaja, zamjenik voditelja natječaja, članovi ocjenjivačkog suda, zamjenici članova, tajnik natječaja, članovi tehničke komisije, izrađivač natječajnog elaborata, kao i njihovi suradnici i srodnici u prvom i drugom koljenu, kao i svi ostali koji bi narušili ravnopravnost  natjecatelja ili neovisno odlučivanje ocjenjivačkog suda.

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi, podaci o natječaju stavit će se na raspolaganje svima koji su zainteresirani za sudjelovanje u natječaju, na način da se obavijest o raspisu natječaja uz prethodnu objavu na stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave RH u Narodnim novinama, objavljuje isti dan bez odgode i na stranici Raspisivača (www.branitelji.gov.hr). Obavijest o raspisu natječaja dostavlja se Hrvatskom društvu likovnih umjetnika (www.hdlu.hr), Hrvatskoj komori arhitekata (www.arhitekti‐hka.hr) i Općini Okučani i Organizatoru i Provoditelju natječaja (www.gin.hr), te se objavljuje u dnevnom tisku.

Natječajna dokumentacija sa svim prilozima, pripremljena u digitalnom obliku može se preuzeti iz Elektroničkog oglasnika javne nabave i na mrežnoj stranici Raspisivača www.branitelji.gov.hr. Rezultati natječaja bit će objavljeni na istoj adresi.

II. ROKOVI
2.1. Početak natječaja je 04. listopada 2016. godine.

2.2. Natječajna dokumentacija sa svim prilozima pripremljena u digitalnom obliku može se preuzeti iz Elektroničkog oglasnika javne nabave i s mrežne stranice  www.branitelji.gov.hr bez naknade.

2.3. Pitanja se dostavljaju elektroničkom poštom na adresu natjecaj@branitelji.hr  do 14. listopada 2016. godine. Pisani odgovori bit će objavljeni na mrežnim stranicama Ministarstva branitelja www.branitelji.gov.hr do 21. listopada 2016. godine.

2.4. Rok predaje natječajnih radova je 05. prosinca 2016. godine do 16.00 h u Ministarstvu branitelja, Trg Nevenke Topalušić 1, Zagreb, bez obzira na način dostave.

2.5. Anonimnost će se poštivati sve dok Ocjenjivački sud ne donese konačnu odluku o nagrađenim radovima. Ocjenjivači sud svoju odluku, mišljenje, izvješće i zapisnike dostavlja Provoditelju. Provoditelj je dužan odmah po završetku sjednice Ocjenjivačkog suda i potpisivanja zapisnika isti dostaviti Raspisivaču na daljnje postupanje. Povjerenstvo za javnu nabavu Raspisivača provodi postupak javne nabave i otvara omotnicu prvonagrađenog rada s oznakom “OSOBA OVLAŠTENA ZA PROJEKTIRANJE”. Nakon donošenja valjane odluke povjerenstva za javnu nabavu, svi nagrađeni autori bit će obaviješteni o uspjehu na natječaju i visini dodijeljene im nagrade.

2.6. Rezultati natječaja bit će dostavljeni svim natjecateljima putem elektroničke pošte koju su predali uz rad, objavljeni u jednom javnom glasilu (Večernji list), na mrežnim stranicama Raspisivača www.branitelji.gov.hr, Provoditelja natječaja www.gin.hr i Hrvatske komore arhitekata www.arhitekti‐hka.hr. Raspisivač će obavijest o rezultatima natječaja objaviti u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH u rokovima propisanim Zakonom o javnoj nabavi.

2.7. Izložba natječajnih radova te razgovor s Ocjenjivačkim sudom održat će se najkasnije 30 dana od završetka rada Ocjenjivačkog suda. O datumu i mjestu održavanja izložbe i razgovora bit će obaviješteni elektroničkom poštom svi natjecatelji, a obavijest će biti objavljena i na mrežnoj stranici: www.branitelji.gov.hr. Raspisivač zadržava pravo korištenja i publiciranja radova za službene potrebe.

2.8. Radove koji nisu nagrađeni, natjecatelji su dužni podići u roku od 15 dana od završetka izložbe, nakon kojeg roka Raspisivač i Provoditelj natječaja ne odgovaraju za natječajne radove.

2.9. Raspisivač natječaja stječe pravo na primjerak nagrađenih radova.

III. NAGRADE
3.1. Ako do određenog roka prispije najmanje pet (5) radova koji su stručno izrađeni i odgovaraju Uvjetima natječaja, Ocjenjivački sud će dodijeliti sljedeće nagrade u neto iznosu i rasporedu kako slijedi:

I. nagrada 58.400,00 kn

II. nagrada 43.800,00 kn

III. nagrada 29.200,00 kn

IV. nagrada 14.600,00 kn

3.2. Ocjenjivački sud može pojedinim radovima dodijeliti pismeno priznanje.

IV. OCJENJIVAČKI SUD
Za ocjenu radova imenovan je Ocjenjivački sud u sastavu:

1.       Prof. Peruško Bogdanić, Akademija likovnih umjetnosti, supredsjednik

2.       Doc. Siniša Justić, dipl.ing.arh., Arhitektonski fakultet, supredsjednik

3.       Izv. prof. dr. sc. Josip Zanki, Hrvatsko društvo likovnih umjetnika, član

4.       Nevenka Benić, dip.soc.rad, Ministarstvo branitelja, član

5.       Krešimir Rogina, dipl.ing.arh, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, član

6.       Nada Jačmenica Zubić, dipl.ing.arh, Ministarstvo kulture, član

7.       Igor Čižmek, dipl.ing.arh, Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, član

Zamjena članova Ocjenjivačkog suda:

1.       Aca Vidaković, načelnik Općine Okučani

2.       Željka Perković, dipl.ing.arh., Konzervatorski odjel Slavonski Brod

Stručni savjetnik:

1.       Stjepan Milković, mag. sig, Ministarstvo unutarnjih poslova

Tehnička komisija:

1.       Biljana Plevnik, dipl. ing. arh., Studio A d.o.o.

2.       Ivanka Bušić, dipl. sociolog, Ministarstvo branitelja

Tajnica natječaja:

1.   Ana-Marija Ćosić, dipl. ing. arh., Studio A d.o.o.

Natječaj je objavljen  u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi i odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza  (Narodne novine, broj 85/14) Hrvatske komore arhitekata koje nisu u suprotnosti sa Zakonom o javnoj nabavi, a kojih su se svi sudionici obvezni pridržavati.

     

  Tuškanova 41
  10000 Zagreb
  Croatia
    + 385 1 455 11 44
    + 385 1 455 10 12
    gin@gin.hr
  
TOP