Usluge

Ujedinjujući vrhunsku tehničku ekspertizu i strateška, komercijalna i financijska iskustva GI pruža najbolja inovativna, praktična i održiva rješenja prilagođena specifičnim potrebama pojedinog klijenta.

GI pruža širok raspon usluga od upravljanja graditeljskim projektima, prostornog planiranja do projektiranja, vođenja građenja, stručnog nadzora, te ekspertne podrške klijentima.

Slika: Urbanističko planiranje
Urbanističko planiranje
Slika: Projektiranje
Projektiranje
Slika: Upravljanje projektima
Upravljanje projektima
Slika: Nadzor građenja
Nadzor građenja
Slika: Monitoring i upravljanje troškovima
Monitoring i upravljanje troškovima
Slika: Tehničko savjetovanje
Tehničko savjetovanje
Slika: Provođenje postupka nabave i upravljanje ugovorima
Provođenje postupka nabave i upravljanje ugovorima
Slika: Studije
Studije
Slika: Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije
Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije

Urbanističko planiranje

Naše usluge iz područja urbanističkog planiranja obuhvaćaju aktivnosti izrade općih razvojnih planova do evaluacije pojedinih mikro lokacija i specifičnih urbanističkih problema.

 • Strateški i urbanistički planovi razvoja
 • Prostorno planiranje i urbanistički planovi
 • Savjetovanje u pripremi javnih rasprava
 • Studija isplativosti razvoja lokacije
 • Savjetovanje u primjeni zakonske regulative

Strateški i urbanistički planovi razvoja

U okviru strateških i urbanističkih planova razvoja naše usluge uključuju istraživanje lokalnih zadatosti, politike razvoja društvene zajednice, te primjene prostorne i zakonske regulative, s posebnim naglaskom na urbanistički razvoj, politike obnove i očuvanja prostora.

Prostorno planiranje i urbanistički planovi

Prisutni smo u izradama niza prostornih razvojnih planova i detaljnih urbanističkih studija, kao što su studije dispozicija i gustoće izgradnje, faza razvoja, odnosa javnog i privatnog prostora, infrastrukture i krajobraza.

Savjetovanje u pripremi javnih rasprava

Obavljamo uslugu savjetovanja pri planiranju razvoja prostora i izradi strateških planova, kao i organizaciji javnih rasprava o prostornim planovima i velikim razvojnim projektima. Uz najveći stupanj osjetljivosti i profesionalnosti obavljamo potrebne radnje za prezentaciju i predstavljanje projekta javnosti.

Studija isplativosti razvoja lokacije

Analiziramo mogućnosti razvoja lokacije s obzirom na uvjete gradnje, te utjecaj na okoliš. To rezultira postizanjem optimalne razvojne vrijednosti lokacije uz poštivanje zadanih urbanističkih uvjeta.

Savjetovanje u primjeni zakonske regulative

Naši eksperti posjeduju veliko iskustvo u vrednovanjima prostornih planova, pregovaranju i podnošenju zahtjeva za odobrenje prostornih planova u zaštićenim i povijesnim cjelinama.

Projektiranje

Projektiranje jedna je od temeljnih GI usluga. Projektiramo sve vrste zgrada – od komercijalnih, kulturnih i javnih zgrada, do stambenih zgrada i privatnih kuća. Naše projektantske usluge uključuju sljedeće:

 • Osnovni koncept
 • Projektantska dokumentacija
 • Izvedbeni detalji
 • Unutrašnja uređenja
 • Krajobrazno projektiranje

U svim elementima projektiranja promičemo inovativnost i održivost, uz jasnu usredotočenost na funkcionalnost, sigurnost, ekonomičnost i izvodivost. Istovremeno, gdje god je to moguće, projektiranjem pasivnih građevina visoke energetske učinkovitosti nastojimo eliminirati štetne utjecaje na okoliš.

Osnovni koncept

Vjerujemo da je otvorena komunikacija ključna za razumijevanje pojedinačnih ciljeva svih dionika projekta i pripremu odgovarajuće strategije razvoja projekta, koja optimizira vrijednost lokacije. GI arhitekti uspješno vode projekte s kompleksnim odnosima dionika, a vrijednost našeg iskustva u koordinaciji svih dionika posebno dolazi do izražaja pri definiranju i testiranju projektnog zadatka. Za potrebe formulacije i prezentacije osnovnog koncept projekta našem klijentu pripremamo analizu strateških opcija i vizualizaciju koncepta.

Projektantska dokumentacija

Izrađujemo projektantsku dokumentaciju za javne i privatne investitore s ciljem postizanja ekonomičnih i izvedivih rješenja koja, uz uvažavanje uvjeta i zahtjeva koji dolaze iz okruženja projekta, odgovaraju zahtjevima investitora s obzirom na kvalitetu, trošak i program. Projektantska dokumentacija uključuje nacrte izvođenja, specifikacije i troškovnike usklađene s tehničkom i zakonskom regulativom obavezujućom za ishođenje dozvola gradnje.

Izvedbeni detalji

Izrađujemo izvedbene detalje građevina koji sadrže jasna, izvodljiva i suvremena rješenja, koja, u okviru graditeljskih ograničenja, susreću zahtjeve klijenta.

Unutrašnje uređenje

GI arhitekti usko surađuju s investitorom i korisnikom, kao i drugim suradnicima na projektu, na usklađenju materijala, boja i svijetla u prostoru, na način da odabrano rješenje funkcionira na nepomućeno zadovoljstvo korisnika. Mi projektiramo originalni, visoko kvalitetni i ugodan prostor, bilo javni, komercijalni ili privatni prostor, zahtjevnih estetskih i tehničkih standarda.

Krajobrazno projektiranje

Projektiranje krajobraza je integralni dio sveobuhvatnog postupka projektiranja, i ono pozitivno utječe na naš okoliš. Stvaramo suvremen i pristupačan okoliš, koji je istovremeno jednostavan za održavanje. Naš cilj je kreirati rješenja za upravljanje navodnjavanjem i otpadnim vodama na održiv način, od pripreme studija isplativosti, do održavanja okoliša.

Vođenje projektiranja

GI tim stručnjaka iskusan je u vođenju projekta sa složenom organizacijom, kompleksnim tehnološkim procesima, te složenim ugovorima. Kao glavni projektanti i voditelji projekta mi osiguravamo da projekt odražava sve zahtjeve investitora. Naša uloga je postaviti osnove i principe projekta te zadati odgovarajuće tehničke standarde, koji će biti sadržani u svim elementima projekta.

Upravljanje projektima

U skladu sa specifičnim zahtjevima klijenata obavljamo usluge upravljanja graditeljskim projektima, uključivo administriranje ugovora. Pri tome koristimo vrhunske ekspertize u svim fazama razvoja projekta uz primjenu vrhunskim tehničkih dosega suvremenog graditeljstva.

Naši profesionalno kvalificirani i iskusni voditelji projekata svojim djelovanjem klijentima ostvaruju objektivne uvjete da graditeljske projekte realiziraju u očekivanom roku, u okviru predviđenog budžeta, sukladno specificiranoj razini kvalitete i uz permanentno upravljanje projektnim rizicima.

Usluge upravljanja projektom obuhvaćaju:

 • Suradnju u definiranju ciljeva projekta
 • Pripremu idejnog rješenja
 • Pripremu koncepata više projektnih opcija
 • Kontrolu opsega projekta
 • Pripremu vremenskog plana projekta
 • Optimalno korištenje raspoloživih resursa
 • Organizaciju i provedbu nabave, administriranje ugovora
 • Financijsku kontrolu
 • Kontrolu kvalitete
 • Upravljanje promjenama
 • Poduzimanje mjera za otklanjanje posljedica projektnih poremećaja
 • Efikasnu komunikaciju unutar projektnog tima
 • Rješavanje konflikta unutar projektnog tima

Naš cilj nije jedino dovršiti projekt. Mi se nastojimo i uspijevamo klijentu kreirati optimalni projektni rezultat.

Nadzor građenja

Usluga nadzora predstavlja bitan dio našeg paketa inženjerskih usluga u razvoju graditeljskog projekta.

GI nadzire izgradnju, instalaciju i puštanje u rad i upotrebu velikih i kompleksnih projekata, od izgradnje mostova i cesta do odlagališta otpada i kompleksnih zgrada. Naš pristup se temelji na kombinaciji najbolje lokalne ekspertize i specijalističkih tehničkih znanja iz mreže internacionalnih partnera.

Klijentima dajemo operativne savjete u izboru optimalnih tehničkih rješenja u vezi proizvodnje proizvoda, izgradnje, preuzimanja i održavanja građevina.

Usluga nadzora nad građenjem uključuje:

 • Osiguranje usklađenosti građevine s prostornim planovima, zakonima i propisima
 • Osiguranje zahtijevane razine kvalitete
 • Praćenje napretka građevinskih radova
 • Prihvaćanje izvedenih radova
 • Odobravanje izvođenja naredne faze radova
 • Izvještavanje o nedostacima ili nepravilnostima i predlaganje mjera za postupanje
 • Provjera  i odobrenje izvedenih količina radova i ugrađenog materijala
 • Provjera i prihvaćanje provedenih ispitivanja kvalitete materijala i opreme
 • Praćenje vremenskog plana

Izrada završnog izvještaja za potrebe postupka ishođenja uporabne dozvole izgrađene građevine

Monitoring i upravljanje troškovima

Monitoring graditeljskog projekta jest nezavisna projektna funkcija koja ima zadatak objektivnog praćenja i evidentiranja stanja projektnih aktivnosti, te  izvještavanja dionika projekta u skladu sa zahtjevima i ograničenima danim u projektnim procedurama.

Za javne i privatne klijente, po njihovom posebnom zahtjevu obavljamo eksterni monitoring  izvan unutrašnjeg projektnog tima kako bi osigurali usklađenost partikularnih interesa klijenta sa zahtjevima projekta.

Planiranje troškova i odlučivanje o projektantskom rješenju

Planiranje troškova mora biti dio procesa projektiranja i odluke vezane na opseg i kvalitetu projekta treba donositi imajući u vidu utjecaj na trošak projekta. Evaluacijom mogućih projektnih rješenja sukladno zahtjevima klijenta obzirom na funkcionalnost, razinu kvalitete i dugotrajnost, omogućujemo projektantskom timu da optimizira projektantsko rješenje u okviru planiranog budžeta.

Upravljanje troškovima

Glavni zadatak upravljanja troškovima jest aktualne troškove zadržati unutar okvira procijenjenih troškova te izbjeći prekoračenje rokova i budžeta. Troškovima projekta upravljamo korištenjem procedura za postupanje s izmjenama i redovitim izvještavanjem dionika projekta o kretanju projektnih troškova. Specifično, usluga upravljanja troškovima uključuje:

 • Praćenje plana troškova
 • Permanentna konzultacija dokumenata koji reguliraju financijske odnose investitora i izvođača
 • Pregled i prihvaćanje završenih radova s obzirom na količine i postignutu kvalitetu u odnosu na zahtijevanu
 • Provjeru i odobravanje privremenih mjesečnih situacija
 • Prijedlog i primjena mjera za usklađivanje troškova s drugim projektnim zahtjevima
 • Pripremu analize cijena za dodatne i nepredviđene radove
 • Procjenu kretanja troškova

Tehničko savjetovanje

Tehničko savjetovanje, od pripreme i provođenja postupaka nabave do zatvaranja financijske konstrukcije i u fazi izvođenja i korištenja, uobičajeno obavljamo unutar usluga upravljanja graditeljskim projektom, no specifična tehnička savjetovanja obavljamo i u skladu s posebnim zahtjevima klijenta. Ove usluge obuhvaćaju:

 • Procjenu tehničkih zahtjeva
 • Distribuciju rizika
 • Evaluaciju kapitalnih investicija i izdataka
 • Tehničke revizije operativnih rezultata i usklađenosti s regulativom
 • Analizu kvalitete usluge

Naši savjeti temelje se na sinergiji tehničkih znanja i razumijevanja komercijalnih i svih drugih aspekata graditeljskog projekta, rizika i specifičnih zahtjeva različitih dionika projekta.

Provođenje postupka nabave i upravljanje ugovorima

GI usluga upravljanja projektom uključuje i pripremu i provedbu postupka nabave usluga i ustupanja radova, od pripreme dokumentacije za nadmetanje, uključivo izradu kriterija za ocjenu komparativne vrijednosti ponuda, komunikacija u procesu  pripreme ponuda do evaluacije prispjelih ponuda, te ugovaranja i administracije ugovora. Na zahtjev klijenta, ova usluga može biti i ugovorena kao zasebna usluga.

U administriranju ugovora, posredujemo između investitora i izvođača i osiguravamo da izvođač ispunjava preuzete ugovorne obveze. Svakodnevno administriranje ugovora u fazi izgradnje projekta uključuje:

 • Izdavanje uputa izvođaču
 • Odgovor na zahtjeve izvođača
 • Izdavanje zahtjeva izvođaču
 • Savjetovanje i praćenje sukladnosti s propisima
 • Evaluaciju obavljenih radova i predlaganje plaćanja

Studije

Studije koje izrađujemo za potrebe klijenata omogućuju klijentima donošenje odluka o razvojnim strategijama, planiranju investicija, provođenju izmjena, procjenjivanju isplativosti, ocjenjivanje učinaka ili vrednovanje specifičnih tehničkih problema.

Klijentima nudimo provođenje studija, koje daju odgovore na specifična tehnička pitanja, do multi-disciplinarnih studija koje adresiraju pitanja bitna za formiranje nacionalne ili regionalne strategije. Kroz studije, ovisno o zahtjevu klijenta, istražujemo i analiziramo pojedine projektne aspekte:

 • Isplativost
 • Poslovni planovi
 • Strategije
 • Tehničko-ekonomska utemeljenost
 • Operativna izvodljivost
 • Uvjeti zaštite okoliša
 • Primjena i uvjeti tarifa
 • Optimizacija
 • Rizici
 • Pouzdanost i sigurnost

Naša neovisna, profesionalna ocjena, kvaliteta naših sposobnosti i raspon našeg iskustva, omogućuju nam da u okviru studija koje provodimo na adekvatan način adresiramo bitna projekta pitanja. Naše visoko-kvalitetne studije, bazirane na jedinstvenom i direktnom uvidu, nezaobilazna su vrijednost i korist našim klijentima.

Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije

Klijentima dajemo savjete u vezi razvoja ekonomski isplativih energetskih politika i provođenja ulaganja u projekte obnovljivih izvora energije za vlastite potrebe. Pomažemo im postići operativna poboljšanja i troškovne uštede sukladno njihovim politikama očuvanja okoliša i ciljevima smanjenja emisija ugljičnog dioksida.

Posjedujemo nacionalno ovlaštenje za provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranja novih i postojećih građevina. Naši inženjeri su osposobljeni za upravljanje postupkom provođenja energetskih obnova zgrada sukladno EU direktivama i standardima.

Naš zadatak u projektiranju jest eliminirati, odnosno maksimalno umanjiti štetne utjecaje na okoliš, a korištenjem tehnika pasivne gradnje naše zgrade ostvaruju manju energetsku potrošnju.

Klijentima izrađujemo procjene mogućnosti provođenja ekonomski isplativih mjera uštede energije u postojećim zgradama, evaluiramo ekonomsku isplativost implementacije specifičnih mjera energetske učinkovitosti i upravljamo projektima energetske obnove zgrada prema najvišim standardima uštede energije.

Djelujemo i kao ESCO tvrtka i nudimo sklapanje ugovora o energetskoj učinkovitosti s garantiranim uštedama prema konceptu „ključ u ruke“. U tom slučaju mi preuzimamo brigu o svim aspektima projekta i preuzimamo rizik uspješnosti projekta za vrijeme obnove i kroz razdoblje garantiranog povrata investicije.

U skladu s potrebama klijenta brinemo o tehničkim, komercijalnim, zakonodavnim zahtjevima i zahtjevima zaštite okoliša bitnim za provođenje projekata obnovljivih izvora energije, te donosimo vrhunsku ekspertizu iz najnovijih tehnologija obnovljivih izvora energije – vjetra, sunca, vode, biomase i otpada.